ห้องฝึกปฏิบัติการ สาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

      อาคารกิติมาศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้แห่งใหม่ที่ใช้เป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษานานาชาติ เป็นอาคารประหยัดพลังงาน สูง 6 ชั้น ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยบริเวณชั้น 5 และชั้น 6 ของอาคาร ถูกออกแบบให้เป็นห้องปฏิบัติการหลักสูตรสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม

Concept Design

      แนวคิดในการออกแบบห้องฝึกปฏิบัติการสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม มุ่งเน้นให้เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรด้านภาพยนตร์โทรทัศน์ และการแสดงศิลปะบนเวทีที่ครบวงจร ด้วยการเลือกใช้ระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถรองรับการปฏิบัติงานด้าน Film Production and TV Production และการแสดงศิลปะบนเวทีได้พร้อมกัน ภายใต้แนวคิด Digital Technology Convergence อันเป็นทิศทางของเทคโนโลยีสื่อในอนาคต ที่จะใช้ฝึกปฏิบัติให้นักศึกษามีทักษะความชำนาญในหลายๆด้าน (Multi Skill) สู่ความเป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพในระดับมาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของตลาดในอุตสาหกรรม จึงออกแบบระบบพื้นฐาน (Infrastructure) ให้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบโครงข่ายเพื่อให้รองรับการทำงานในระบบ Media Network Studio ภายใต้มาตรฐาน Film and TV Broadcasting ประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 

ห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ขนาดใหญ่ (Large Film/TV Studio)

       ออกแบบให้เป็นห้องฝึกปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนด้านการผลิตภาพยนต์และรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น รายการข่าว ละคร รายการวาไรตี้ การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา เพื่อสร้างทักษะในกระบวนการผลิตรอบด้านตั้งแต่การกำหนดมุมกล้องในการถ่ายทำ การจัดแสง โดยห้องปฎิบัติการฯ จะถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างกันตามประเภทงาน ออกแบบโดยคำนึงถึงค่าอะคูสติกส์ของห้อง (acoustic room design) ที่ได้มาตรฐานด้วย พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทีวี และสื่อ ในปัจจุบัน รองรับกระบวนการสร้างองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติการ ภายใต้แนวคิด Digital Technology Convergence

 

ห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ขนาดเล็ก (Small Studio)

       ออกแบบให้สามารถใช้งานในการฝึกปฏิบัติแสดงละครเวที และใช้งานเป็น VDO Studio Productionได้ โดยมีแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่างห้องในรูปแบบของ Black Box Theater และ TV. Production Studio  ที่มีการออกแบบงานตกแต่งภายในเพื่อให้ห้องนี้สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งสองประเภทในห้องเดียวกันได้ รวมทั้งงานระบบและปัจจัยพื้นฐานต่างๆภายในห้อง เช่น ระบบเสียง ระบบไฟเวที ระบบ Effect ระบบสื่อสาร พื้นเวที ม่าน  ฯลฯ ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการฝึกปฎิบัติฯ การใช้งานได้ทั้ง 2 รูปแบบ ตั้งแต่ การเขียนบทการแสดง การกำกับการแสดง การกำกับศิลป์ การออกแบบและควบคุมงานศิลป์ การจัดแสง การบันทึกเสียง การจัดฉาก การเป็นนักแสดง เป็นต้น เพื่อให้สามารถสร้างทักษะในการปฏิบัติงานการแสดงศิลปะบนเวที ให้เกิดความชำนาญการในระดับมืออาชีพ

 

ห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และแสดงละคร (Screening Room)

       ออกแบบให้สามารถใช้งานในการแสดงละครเวทีและห้องอเนกประสงค์ได้ โดยใช้แนวคิดในการออกแบบห้องในรูปแบบของ Movie Theater & Auditorium โดยการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและงานตกแต่งภายใน ให้สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายกิจกรรมภายในห้องเดียวกัน อาทิเช่น รูปแบบของโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมที่มีระบบเสียงแบบ Dolby Atmos และระบบการฉายภาพยนตร์แบบ 4K (4K Cinema Projector) เพื่อใช้ในการชมภาพยนตร์หรือสื่อโฆษณาที่ได้จากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา หรือรูปแบบของการแสดงละครเวทีที่มีระบบไฟเวที และอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรองรับการใช้งานในการสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการจัดแสดงศิลปะบนเวทีได้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษาได้

 

ห้องฝึกปฏิบัติการผลิตต้นแบบเสียงและภาพ (Mastering Room)

       ออกแบบให้รองรับการใช้งานในการฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการทำ Mastering โดยมีระบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำ Mastering ที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัย สามารถรองรับกระบวนการทำงานผลิต Mastering ในด้านดนตรี โฆษณา ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

        นอกเหนือจากเป็นห้องสำหรับการฝึกปฏิบัติกระบวนการการทำ Mastering แล้ว ห้องนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลาง (Storage Data Center) ในการเก็บข้อมูลที่มีการบันทึก (ทั้งภาพและเสียง) จากห้องอื่นๆ และสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ใน Storage Data Center ไปใช้งานในการ Edit หรือ Remaster ได้ตลอดด้วยเทคโนโลยี Media network ที่รองรับความคมชัดสูงขนาด 4K และสามารถส่งและรับข้อมูลต่างๆไปยังพื้นที่อื่นๆได้ เช่น ห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Large & small Film/TV Studio) ห้องบันทึกเสียง (Audio Recording Suites) ไปจนถึงห้อง ห้องฝึกปฏิบัติการภาพยนตร์และแสดงละคร (Screening Room) เป็นต้น

 

Audio Recording Suites

                ออกแบบให้เป็นพื้นที่สำหรับการฝึกปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ในการบันทึกเสียง การผสมเสียง และการผลิตเสียงของการแสดงดนตรี เสียงพูด และเสียงประกอบอื่นๆ(Sound Effect)โดยมีคุณสมบัติของห้องที่ผสมผสานกันระหว่าง Live Room และ Dry/Dead Room เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย

      โดยพื้นที่ Audio Recording Suites นี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันในหลักการของอะคูสติกในแต่ละห้อง เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางเสียงที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการบันทึกเสียง ตั้งแต่การคำนวณ การเลือกใช้วัสดุ ขนาดและรูปทรงของห้อง การป้องกันเสียงรบกวนระหว่างห้อง ฯล ตลอดจึงสุนทรียภาพของห้อง