ในการสร้างหอประชุมเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ นอกเหนือจากการออกแบบความสวยงามและการใช้งานแล้ว โสตทัศนูปกรณ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยให้การใช้งานห้องประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

โสตทัศนูปกรณ์คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อ “หอประชุม”

โสตทัศนูปกรณ์ คือ อุปกรณ์ในระบบโสตทัศน์ โดยระบบโสตทัศน์เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเสียงและภาพ ซึ่งโสตทัศน์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากการประชุมเป็นกิจกรรมที่สื่อสารด้วยเสียงกับภาพเป็นหลัก ดังนั้นความชัดเจนของสารที่สื่อจึงเป็นหัวใจหลักที่ทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพ

หอประชุม ต้องมีโสตทัศนูปกรณ์อะไรบ้าง

โสตทัศนูปกรณ์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำให้เกิดหอประชุม นอกเหนือจากที่นั่ง, โต๊ะและไฟ ระบบโสตทัศน์นี้แหละคือระบบปฏิบัติการณ์ภายในห้องประชุม โดยโสตทัศนูปกรณ์สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการสื่อสารดังนี้

ระบบเสียง 

ระบบเสียงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหอประชุม เนื่องจากในการประชุมนั้นใช้เสียงในการสื่อสารเป็นหลัก ดังนั้นความสำคัญและประสิทธิภาพของระบบเสียงจึงพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อสารทั้งการพูดและการได้ยิน สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบเสียงที่สำคัญต่อหอประชุมมีดังนี้

1. ไมโครโฟน

ไมโครโฟนเป็นต้นกำเนิดเสียง โดยไมโครโฟนที่ใช้สำหรับการประชุมมักพบในรูปแบบของไมโครโฟนชุดประชุม หรือไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ มีการวางระบบเสียงเชื่อมต่อกันระหว่างไมโครโฟนประธานกับผู้เข้าร่วมประชุม 

นอกเหนือจากไมโครโฟนชุดประชุมแล้ว อีกหนึ่งไมโครโฟนที่พบได้คือ ไมโครโฟนแบบไร้สาย (Wireless) โดยไมโครโฟนประเภทนี้มีให้เลือกใช้หลายประเภทการใช้งาน เช่น แบบมือถือ แบบหนีบปกเสื้อ แบบคาดศรีษะ ฯ

2. ลำโพง

สำหรับหอประชุมไม่เพียงแค่ต้นกำเนิดเสียงจากไมโครโฟนที่สำคัญต่อระบบเสียง แต่ส่วนต่อขยายเสียงอย่างลำโพงก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะลำโพงเป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่ช่วยกระจายเสียงไปสู่ผู้เข้าร่วมประชุม หากลำโพงไม่ดีเสียงไม่ชัดเจน สารที่ส่งไปก็ลดประสิทธิภาพลง

3. Equalizer 

นอกเหนือจากไมโครโฟนและลำโพงแล้ว อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับระบบเสียงคือ Equalizer โดย Equalizer เป็นอุปกรณ์ในการปรับแต่งลด-เพิ่มของแต่ละย่านความถี่เสียง หรือปรับแต่งชดเชยย่านความถี่ของเสียง เพื่อให้แต่ละความถี่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งาน และอะคูสติกส์ของห้องประชุมนั้นๆ

ปัจจุบัน Equalizer มักรวมอยู่ในอุปกรณ์ปรับแต่งเสียงประเภท Sound Processor หรือ Digital Signal Processors ซึ่งมีให้เลือกประเภท Graphic & Parametric Equalizer ที่สามารถปรับแต่งย่านความถี่เสียงทุกประเภท จึงเหมาะห้องประชุมทุกขนาด ตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็ก ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างหอประชุม

ระบบภาพ 

ในการประชุมปัจจุบันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับระบบเสียงคือระบบภาพ เนื่องจากข้อมูลนำเสนอและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ตลอดจนการประชุมทางไกล ฯล ถูกนำมาใช้งานในการประชุมมากขึ้น ส่งผลให้ระบบภาพเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ด้านระบบภาพที่สำคัญต่อหอประชุมมีดังนี้

1. จอภาพ

ปัจจุบันเทคโนโลยีของจอภาพ มีให้เลือกมากมายหลายประเภท เช่น โปรเจคเตอร์, วีดิโอวอลล์, LED Pitch, LED TV ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาเลือกใช้โดยพื้นฐานแล้วมีดังนี้

  • Aspect Ratio ขนาดของภาพ นอกจากขนาดและสัดส่วนของภาพ เช่น 3:4, 16:9 ฯลฯ แล้วยังขึ้นอยู่กับขนาดของห้องประชุม ระยะฉายภาพ มุมมอง ขนาดมาตรฐานของตัวหนังสือบนจอภาพ ฯ
  • Resolution รายละเอียดของภาพ พิจารณาเลือกจากรายละเอียดของภาพที่จะใช้ในการประชุมเช่น UHD, 4k, 8k,
  • Lamp Life อายุหลอดภาพ หมายถึงอายุการใช้งานของหลอดภาพภายในโปรเจคเตอร์ และ LED Pitch,
  • Contrast Ratio คือ ค่าความรายละเอียดของของเฉดสีของภาพ ยิ่งมีค่า Contrast Ratio ที่สูงยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการไล่ระดับความสว่างของเฉดสี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงผลละเอียดของจอภาพ ฯลฯ

 

2. จอมอนิเตอร์

สำหรับหอประชุมที่มีขนาดใหญ่ จอมินิเตอร์ เป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพให้กับการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับข้อมูลในการประชุมได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องละสายตาไปที่จอภาพหลักเพียงจุดเดียว

ในการเลือกจอมอนิเตอร์ นอกเหนือจากคุณสมบัติทางเทคนิคพื้นฐานขั้นต้นตามที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่ควรคำนึงถึงอีกสิ่งหนึ่งคือ ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณภาพ และความสะดวกในการใช้งาน ควรวางระบบการเชื่อมต่อสัญญาณภาพให้ครอบคลุม และควรมีพื้นที่เหลือสำหรับวางเอกสารในการประชุม แต่หากหอประชุมไหนที่มีพื้นที่จำกัด สามารถเลือกใช้ลิฟท์ยกจอมอนิเตอร์ได้ เพื่อเก็บจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพิ่มพื้นที่ให้กับผู้เข้าประชุม

3. อุปกรณ์เกี่ยวกับสัญญาณภาพ

นอกเหนือจากจอมอนิเตอร์กับจอภาพแล้ว ยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบภาพ อีกหมายอย่าง เช่นเครื่องกระจายสัญญาณภาพ, อุปกรณ์ตัดต่อภาพสด, เครื่องเลือกสัญญาณ หรือเครื่องสลับสัญญาณภาพ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานในหอประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

ระบบเสียงและระบบภาพ ปัจจุบันถือเป็นอุปกรณ์โสตฯ ที่มีความสำคัญต่อห้องประชุมทุกประเภท อีกทั้ง ทั้งสองระบบต้องออกแบบให้ทำงานสอดประสานซึ่งกันและกันเพื่อให้การประชุมเป็นได้อย่างสะดวกราบรื่น ยกระดับ “หอประชุม” ให้ได้มาตรฐานระดับมืออาชีพ