AVL ออกแบบห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารสโมสรของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยอาคารของ CAT เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัยพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กรที่ขับเคลื่อนความสำเร็จทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี

งานออกแบบห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ 

ห้องประชุมที่อาคารสำนักงานใหญ่ AVL ออกแบบและตกแต่งภายใน มีดังนี้ ห้องประชุม (Conference Room), ห้องบริหารจัดการประชุม (Meeting room management), ห้อง War Room, ห้อง Meeting Room และห้อง Board Room โดยในแต่ละห้องทาง AVL ได้วาระบบโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยผสมผสานกับงานตกแต่งภายในที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ขององค์กร 

ห้องประชุม (Conference Room)

การออกแบบห้องประชุมสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่   AVL ได้ออกแบบตกแต่งภายในห้องประชุมให้แตกต่างกันไปในแต่ละห้อง ตามขนาดและวัตถุประสงค์การใช้งาน ทั้งระบบแสง เสียงและภาพ รวมถึงงานตกแต่งภายในที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ผ่านรายละเอียด เช่น ผนัง และเก้าอี้ ที่ใช้สีส้มขององค์กร หรือ การออกแบบเพดานให้มีมิติแสดงให้ถึงความทันสมัยตามอัตลักษณ์ของทาง CAT 

ภาพ: ห้องประชุม 89 ที่นั่ง
ภาพ: การออกแบบห้องประชุม 67 ที่นั่ง
ภาพ: ห้องประชุม 67 ที่นั่ง
ภาพ: ห้องประชุม 29 ที่นั่ง
ภาพ: ห้องประชุม 21 ที่นั่ง

ห้องบริหารจัดการประชุม MRM (Meeting room management)

AVL ออกแบบห้องบริหารการจัดประชุมโดยเน้นไปที่การวางระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุมต่างๆ 

ภาพ: ระบบการจัดการห้องประชุม
ภาพ: ห้องบริหารจัดการประชุม

ห้อง WAR ROOM  

ห้อง War room ออกแบบเพื่อรองรับการประชุมของผู้บริหาร ตั้งแต่ระบบแสง เสียง ภาพและการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมข้อมูลได้จากหลายแหล่ง พร้อมทั้งระบบการควบคุมที่ปรับความซับซ้อนทางเทคโนโลยีให้เรียบง่ายเพียงปลายนิ้ว

ภาพ: ห้อง Warroom

ห้อง Meeting Room

งานตกแต่งภายในห้อง Meeting Room ทาง AVLออกแบบให้บรรยากาศภายในห้องให้แสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ทันสมัย ผ่านเส้นสายบนผนังจนถึงรูปแบบของเก้าอี้ อีกทั้งยังคำนึงถึงมาตรฐานของระบบโสตทัศนูปกรณ์  และการคำนวนค่าเสียงตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองการประชุมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพ: ห้อง Meeting room

ห้อง Board Room

ห้อง Board Room AVL ออกแบบเพื่อตอบสนองการประชุมของผู้บริหาร ทั้งศาสตร์และศิลป์ จากระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับการประชุม และงานตกแต่งภายในแบบ Modern Style ที่เรียบหรู ทันสมัย ผ่านการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยสื่อถึงความเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำแห่งเทคโนโลยี

ภาพ: ห้อง Board Room

อาคารสโมสร

อาคารสโมสร AVL  ออกแบบห้องประชุมยกระดับ (Auditorium) และห้องประชุมเอนกประสงค์ (Multipurpose room) ด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการประชุมและการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย

ห้องประชุมยกระดับ (Auditorium)

AVL ออกแบบห้องประชุมยกระดับเพื่อรองรับการประชุมระดับองค์กร ด้วยขนาด 300 ที่นั่ง พร้อมด้วยการวางระบบและเทคโนโลยีอันทันสมัย การตกแต่งภายในแบบ Modern Style ที่เรียบง่าย ล้ำสมัย ฝ้าเพดานไม้แบบโค้ง และผนังห้องที่ออกแบบภายใต้ระบบวิศวกรรมเสียง (Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้คุณภาพของการกระจายเสียงที่ดีที่สุด

ภาพ: ห้องประชุมยกระดับ
ภาพ: ระบบการควบคุมห้องประชุมยกระดับ
ภาพ: การออกแบบห้องประชุมยกระดับ

ห้องประชุมอเนกประสงค์ (Multipurpose Room)

ห้องประชุมอเนกประสงค์ AVL ออกแบบเพื่อรองรับงานกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งขนาดพื้นที่ภายในห้องประชุมปรับแต่งให้ยืดหยุ่นต่อการทำกิจกรรม การวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการออกแบบผนังตามหลักวิศวกรรมเสียง โดยการตกแต่งภายในที่โดดเด่นและสวยงามผสมผสานความทันสมัยกับความหรูหรา ผ่านโคมไฟระย้าและโทนสีห้องที่สว่างตา ทำให้ห้องประชุมอเนกประสงค์เป็นห้องที่ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพ

ภาพ: ห้องประชุมอเนกประสงค์
ภาพ: การออกแบบผนังเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมของเสียงได้ที่ดีสุด

avl-contact-us