ปัจจุบัน โลกเต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน ความคลุมเคลือ หรือที่เรียกกันว่า Vuca world ในสถานการณ์ vuca world นี้ องค์กรณ์ต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหาร เพื่อการเตรียมพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเฉพาะหน้า และการวางแผนเชิงรุกให้มีระบบการสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว แม่นยำ ด้วยการจัดระบบและกลไกต่างๆ ให้สนับสนุนรวดเร็วในการตัดสินใจ การควบคุมสถานการณ์ ตลอดจนการทำงานเชิงรุก ผู้นำในยุค Vuca world จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของความเปลี่ยนแปลง วางแผนสร้างเครื่องมือในการบริหารเข้ามารองรับ เพื่อองค์กรณ์สามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน Emergency management center

คือหนึ่งในเครื่องมือของผู้บริหาร เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์กรณ์ทั้งในยุคนี้และยุคหน้า ด้วยการใช้ AI ในการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น แล้วสร้าง scenario ในการป้องกันและแก้ไขไว้ก่อนล่วงหน้า การออกแบบให้สนองฟังก์ชั่นการใช้งาน การตอบสนองต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์กรณ์ ตลอดจนรูปแบบของอัตลักษณ์ขององค์กรณ์ จึงเป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านแสง เสียง ภาพ อะคูสติก และความสวยงาม ตลอดจนการอยู่อาศัยที่ดี ผ่อนคลาย สะดวกสบาย รองรับการทำงานในสภาวะที่เคร่งเครียด และกดดัน ได้อย่างต่อเนื่องกับการใช้งานรูปแบบ 24/7 การควบคุมกระบวนการในการออกแบบ นอกเหนือจากการตกแต่งภายใน และงานระบบประกอบอาคารแล้ว หัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบระบบอะคูสติก และเสียง เครื่องมือในการออกแบบ มาตราฐานในการออกแบบ การจัดทำเอกสารประกอบแบบ ตลอดจนการกำหนดขอบเขตของงาน หรือ TOR เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุคุรุภัณฑ์ และผู้รับเหมาที่คุณสมบัติตรงกับแบบแปลน เพื่อให้เชื่อมั่นว่าองค์กรณ์จะได้ผู้มีความรู้ความสามารถ และประสพการณ์มาก่อสร้างโครงการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย การควบคุมกระบวนการในการก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การวางแผนงานก่อสร้าง การตรวจอนุมัติคุรุภัณฑ์ และการออกแบบก่อสร้าง การทดสอบวัดค่าทางเสียง และอะคูสติกระหว่างก่อสร้าง การปรับแต่งระบบและทดสอบการใช้งาน ตลอดจนการฝึกอบรมการใช้งาน และการรับประกัน การบำรุงรักษาหลังการส่งมอบงาน เหล่านี้เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน ที่ผู้บริหารองค์กรณ์ต้องคำนึงถึง

5 หลักเกณฑ์ ในการออกแบบปรับปรุงห้องประชุม ให้รองรับ VUCA World

1 รองรับการประชุมสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉินขององค์กรได้อย่างคล่องตัว ทั้ง Online Offline และ Hybrid
2 รองรับการสนับสนุนการตัดสินใจ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
3 มีระบบ AI จำลองสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ (Scenario Simulation)
4 รองรับการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้
5 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการประชุมแบบต่อเนื่อง 24/7 อย่างครบถ้วน”

4 ขั้นตอนสำคัญ ของการปรับปรุงห้องประชุมผู้บริหาร

1 การคัดเลือกผู้ออกแบบที่มีประวัติและผลงานที่เหมาะสม
2 การกำหนด TOR คัดเหลือกผู้รับเหมาที่มีประวัติและผลงานที่เหมาะสม
3 การควบคุมการก่อสร้างปรับปรุงอย่างเป็นระบบแบบแผน
4 การดูแลบำรุงรักษาระบบและอุปกรณ์ตามหลักวิศกรรมการบำรุงรักษา