จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในหลายภาคส่วนจนเกิด “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ New Normal ที่ผู้คนต่างใส่ใจเรื่องสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ทำให้สถานศึกษาหลายแห่งปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะห้องเรียน SMART Classroom หรือห้องเรียนอัจฉริยะ จึงเป็นแนวคิดที่จะเข้ามาช่วยที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลมากขึ้น (Digital Transformation) และสร้างวิถีชีวิตในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่เข้ากับวิถีการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษายุคใหม่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal