Work from home กับการปรับปรุงออฟฟิศ ให้รองรับการทำงานวิถีใหม่

Work from home กับการปรับปรุงออฟฟิศให้รองรับการทำงานวิถีใหม่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดผลสำรวจการทำงาน พบข้อมูลน่าตกใจ คนไทยทุกสาขาอาชีพตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงาน ตั้งแต่พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการแนะหาทางแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยด่วน การปฏิบัติงานแบบ Work from home : WFH ตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับล่าสุดที่เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ว่าด้วย การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยที่มุ่งเน้นปรับระบบการทำงานของภาครัฐให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ แบบ Remote work ของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับชั้น คือหนึ่งในแนวทางของการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของภาคราชการ ให้ทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป เพื่อให้สอดคล้องวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของข้าราชการหลังโควิด-19 โดยมีรูปแบบในการปฎิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ดีที่พอจะสรุปดังต่อไปนี้ มีความปลอดภัยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและมีสุขภาวะที่ดี มีความยืดยุ่น ทั้งด้านเวลาและสถานที่ทำงาน สามารถวัดผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงาน มีดุลภาพระหว่างงาน-ครอบครัว-ตัวตน ขอบคุณรูปภาพจาก : archdaily ถึงแม้รูปแบบการทำงานของ รัฐบาลดิจิทัล ที่ให้ข้าราชการทำงานแบบ WFH หรือ Remote work ตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกฯ นั้นสามารถช่วยให้การปฎิบัติงานดีขึ้นตามที่ต้องการในบางด้านแล้วก็ตาม แต่การปรับปรุงออฟฟิศให้มีสภาวะแวดล้อมที่ดี ก็ยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่สามารถดึงศักยภาพในการทำให้สูงขึ้น  และที่สำคัญคือการลดการหมดไฟ ...
อ่านต่อ

ศูนย์ปฏิบัติการ รัฐบาลดิจิทัล

ศูนย์ปฏิบัติการ รัฐบาลดิจิทัล การแพร่ระบาด COVID-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ ที่เกิดขึ้นอย่าง Disruption ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป แต่การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น เพราะแม้การแพร่ระบาด COVID-19 จะลดลง แต่โลกก็เต็มไปด้วยความผันผวน ทั้งจากปัญหาความขัดแย้ง สงคราม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จนก้าวเข้าสู่ “VUCA World” คือ ความผันผวน(Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และ ความคลุมเครือ (Ambiguity) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูง รวดเร็ว ซับซ้อน และคลุมเครือ อย่างคาดเดาไม่ได้ ในขณะที่ภาครัฐเองก็ต้องเร่งรัดจัดระบบงาน และกระบวนการในการให้บริการประชาชนให้ทันกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป ด้วยแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน ของแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งหวังในการปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการในการบริหารงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น สามารถผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ได้อย่างทันการกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการก้าวสู่ความเป็น รัฐบาลดิจิทัล ...
อ่านต่อ

Hybrid Office ชีวิตวีถีใหม่ในการทำงาน

ปัจจุบันเราเข้าสู่ยุคของการทำงานแบบผสมผสานอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ไม่ใช่คำถามอีกต่อไปว่าเราควรทำงานที่สำนักงานหรือเราควรทำงานที่บ้าน รูปแบบการทำงานทั้งสองได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวิถีใหม่ และมีแนวโน้มว่าจะอยู่กับเราอย่างไม่มีกำหนด บทความนี้กล่าวถึงวิธีที่การออกแบบสำนักงานแบบไฮบริดที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานได้อย่างไร Hybrid Office คืออะไร สำนักงานยุคใหม่ ที่พนักงานบางส่วนทำงานจากที่ออฟฟิศ บางส่วนทำงานจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นๆได้  โดยพนักงานมีอิสระในการเลือกเวลาและสถานที่ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง หลักฐานเริ่มปรากฏว่าสถานที่ทำงานที่ใช้รูปแบบไฮบริดจะได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากที่สุด ผลการวิจัยเผยว่า การทำงานแบบไฮบริดเพิ่มประสิทธิภาพงานได้จริง ซึ่งผลวิจัยยังบอกอีกว่า 53% ของคนงานทั่วโลกต้องการรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ซึ่งสามารถเลือกทำงานทางไกลได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของวันทำงานปกติ จากการสำรวจของ ONS (Office for National Statistics) ประเทศอังกฤษ เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่า 85% ของคนทำงานในสหราชอาณาจักรชื่นชอบวิธีการทำงานแบบผสมผสานทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ในทำนองเดียวกันในสหรัฐอเมริกา 52% ของคนงานในสหรัฐฯ ชอบทั้งสองอย่างผสมกัน และไม่ใช่แค่ความรู้สึกเฉยๆ จำนวนการค้นหางานที่เสนอการทำงานทางไกลเพิ่มขึ้นสามเท่าในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับพนักงานหลังจากการเข้าสู่ ภาวะ “ Next Normal ” หรือ ชีวิตวิถีถัดไป คือ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ของคนในสังคมทุกช่วงวัย หลังจากที่ได้ปรับตัวกับสถานการณ์โควิด 19 ที่ประชากรวัยทำงานจะพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ความเป็นอยู่ที่ดี และการทำงานที่ยืดหยุ่น ดังนั้น ...
อ่านต่อ

New Normal Smart Office ออฟฟิศยุคใหม่ ในปี 2022  

New Normal Smart Office  แนวโน้มการออกแบบสำนักงานที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแนวโน้มของ ออฟฟิศยุคใหม่ ในปี 2022 นี้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสถานที่ทำงานและวิธีการทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ covid-19  และแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มเกือบทั้งหมดในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำงาน ในสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แล้วออฟฟิศในปี 2022 มีอะไรในสถานที่ทำงานบ้าง? Smart Office สำนักงานอัจฉริยะมาถึงแล้ว  การถือกำเนิดของการทำงานแบบไฮบริดได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะภายในสถานที่ทำงานที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถ จองพื้นที่ทำงานหรือห้องประชุม ระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศและระดับแสงธรรมชาติร่วมกับการใช้พื้นที่ต่างๆภายในสำนักงานเพื่อปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น และด้วยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี “ดิจิทัลทวิน” เพื่อเพิ่มระดับของข้อมูลที่องค์กรสามารถควบคุมได้เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานและยอมรับการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้เพิ่มมากขึ้น งานศิลป์กับงานตกแต่งภายในที่ทำงาน การรวมงานศิลปะเป็นคุณลักษณะในพื้นที่ที่โดดเด่นจะเพิ่มข้อความสำคัญของแบรนด์ ศิลปะบนผนังหรือกราฟิกสื่อถึงแบรนด์กับพนักงานและผู้เยี่ยมชม งานศิลปะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นมากกว่าการตกแต่ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ในหลายกรณี และยังสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานได้ การบูรณาการการทำงานแบบผสมผสานกับสถานที่ทำงานจริง โดยส่วนใหญ่ สถานที่ทำงานแบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับพนักงานส่วนใหญ่ที่เข้ามาทำงานในออฟฟิศในเวลาใดก็ได้ โครงสร้างดังกล่าวมีการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แต่การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสได้เร่งกระแสนี้ให้เร็วขึ้น โดยที่ปัจจุบันหลายองค์กรยอมรับแนวทางปฏิบัติแบบไฮบริดเป็นบรรทัดฐาน และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงสำนักงานให้รองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการคำนึงความปลอดภัยของพนักงานทุกคน การออกแบบสำนักงานในรูปแบบของการทำงานแบบผสมผสาน ได้ให้ความสำคัญของสถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น และเน้นที่การออกแบบสถานที่ทำงานเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดยึดทางสังคมในการทำงานที่ตอบสนองการทำงานแบบ Activity-Based Working (ABW) ที่เน้นการจัดสภาวะแวดล้อมที่ทำงานให้อิงกับกิจกรรมภายในองค์กร ทั้งการทำงานและสันทนาการ ทำให้พนักงานรู้จักและมีปฏิสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นในการทำงาน เพิ่มความสามัคคีภายในองค์กรโดยพื้นที่ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ของพนักงานในสำนักงานต้องออกแบบและการจัดวางพื้นที่ให้เหมาะสมและปลอดภัย  การจัดพื้นที่สำนักงานรูปแบบใหม่ Hot Desk เป็นหนึ่งในแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ ...
อ่านต่อ
logo