สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบโครงการ:
ห้อง Auditorium และห้องเรียนรวม
ขนาดพื้นที่:
ห้อง Auditorium 500 ที่นั่ง
ขอบเขตงาน:
AV Design
Interior Design
Acoustic Design

ห้องประชุมยกระดับที่ ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นห้องประชุมและห้องเรียนรวมที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสถาบัน สามารถรองรับการประชุมทางด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดงานออกแบบตกแต่งภายใน ที่นำเอารูปแบบของงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์สมัยอยุธยาที่เป็นศิลปะชั้นครูผสมผสานกับความทันสมัย เน้นการตอบสนองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยสูงสุดด้วยรูปแบบของฝ้าเพดานและผนังห้องที่ถูกออกแบบภายไต้ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเสียง เพื่อให้ได้ค่าการก้องสะท้อนของเสียงและค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้องที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับห้องประชุม เพียบพร้อมด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการประชุมสัมนา การเรียนการสอน ที่มีความแตกต่างและหลากหลายในแต่ละกิจกรรมได้เต็มประสิทธิภาพ