สถานที่:
อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร
ลูกค้า:
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
สำนักงาน
ส่วนบริการกลาง
ขนาดพื้นที่:
ห้องประชุม 7 ห้อง
สำนักงาน 2 ชั้น
ส่วนบริการกลาง (โถงต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย )
ขอบเขตงาน:
AV Design
Interior Design
Acoustic Design

อาคารสำนักงานแห่งใหม่ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้วยแนวคิดการออกแบบพื้นที่ภายในสำนักงานที่สนับสนุนการทำงานวิถีใหม่ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้าน IoT และ AI ตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้าในสำนักงานไปถึงโซนพื้นที่ต่างๆ ที่ถูกออกแบบให้เป็นระบบอัตโนมัติ หรือ Smart office การจัดวางพื้นที่ภายในสำนักงาน ที่เน้นให้พนักงานใช้พื้นที่ส่วนกลางมากขึ้น ด้วยรูปแบบ Hot Desk & Co-Working Space ที่ไม่ยึดติดกับตำแหน่งหรือโต๊ะประจำ ให้ทุกคนสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางในการทำงาน เพื่อเพิ่มอิสระของพนักงาน รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องสมุด และห้องออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงานให้กับพนักงาน