ดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) กลายเป็นกระแสหลักที่คุ้นหูผู้บริหารทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จนกลายเป็นแรงขับให้ผู้บริหารทุกระดับต้องปรับเปลี่ยนองค์กรก่อนที่จะถูก ดิจิทัล ดิสรับชั่น (Digital Disruption) ทั้งนี้เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวกระโดดและการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทุกภาคส่วนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยในอีกหลายๆ ด้าน ทั้งด้านกำลังคน ด้านวิถีชีวิตหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้านสถานที่ทำงานหรือสำนักงานที่ต้อง ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ให้กับองค์กรรองรับกับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคต

eBook เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม ในการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตในการขับเคลื่อนองค์กรที่สอดรับกับเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็น “รัฐบาลดิจิทัล” และวิถีชีวิตของคนทำงานแบบ New normal ที่อธิบายถึงปัจจัยสำคัญต่างๆ ในการปรับปรุงสำนักงาาน ตั้งแต่รูปแบบของสำนักงาน ไปจนถึงการนำเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้กับแต่ละองค์กร

  • บทที่ 1: Digital Transformation กับการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
  • บทที่ 2: การปรับปรุงสำนักงานเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัล
  • บทที่ 3: การปรับปรุงด้านชีวภาพหรือวิถีชีวิตการทำงาน
  • บทที่ 4: การปรับปรุงด้านกายภาพหรือสถานที่ทำงาน
  • บทที่ 5: การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน
  • บทที่ 6: การปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน
ดาวน์โหลด E-Book
0
SHARE