ห้องประชุม เสวานิต เศานานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

United Nations Conference Centre CR-3

ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม

สถาบันพระปกเกล้า

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีวังน้อย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)