การไฟฟ้านครหลวง

MRM (Meeting room management)

ศุนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ปตท