ปัจจัยของความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนี้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ด้านหลัก คือ คน(People) กระบวนการ(Process) และเทคโนโลยี(Technology)  จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนทำงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนและแผนการทำงานขององค์กรอย่างมาก หลายๆองค์กรจึงให้ความสำคัญด้านบุคลากรมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศในการทำงานในสำนักงานที่สามารถรองรับไลฟ์สไตล์ของคนทำงานรุ่นใหม่ในรูปแบบ ของสำนักงานวิถีใหม่ (New Normal Office) จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยคุณสามารถตรวจสอบความพร้อมของสำนักงาน ในการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล ในหน่วยงาน  ได้ด้วย Checklist นี้

ดาวน์โหลด Checklist
0
SHARE