AUDIO VISUAL DESIGN

ระบบเสียง

AVL ออกแบบระบบเสียง ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้มาตรฐาน ให้รองรับการใช้งานของระบบและอุปกรณ์เสียงได้เต็มประสิทธิภาพ

ระบบแสง

AVL ออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อสร้างความสมดุลของแสงให้กับห้อง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องเพื่อให้ได้ระบบแสงสว่างที่มีค่าความสว่างที่เหมาะสม สวยงามสอดคล้องกลมกลืนกับงานตกแต่งภายใน สามารถตอบสนองต่อความต้องการและรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างคลอบคลุม

ระบบภาพ

พร้อมกัน เพื่อสนับสนุนการนำเสนอและการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งสำคัญมากในงานห้องประชุมสมัยใหม่ ด้วยการเลือกใช้ระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านละเอียดของภาพ (Resolution) ขนาดและมุมมองจอภาพ สัดส่วนของจอภาพ (Aspect Ratio) ประเภทของสัญญาณภาพ เพื่อที่จะทำให้ระบบภาพในของโครงการมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งาน

DESIGN PROCESS

Design Input Analysis

กระบวนการในการรับความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

Concept Design

สร้างสรรค์แนวคิดและกำหนดทิศทางการออกแบบที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

Design Review

ทบทวนแบบเพื่อยืนยันความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบ

Design Change

ควบคุมความเปลี่ยนแปลงของแบบ เพิ่มความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
logo