INTERIOR DESIGN

Interior Design หรืองานออกแบบภายใน

คืองานออกแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในพื้นที่ เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานตั้งแต่การวางระบบ ออกแบบโครงสร้างตามลักษณะการทำงาน รวมถึงการเพิ่มความสวยงามตามสไตล์ของสถานที่ ซึ่งงานออกแบบภายในเป็นมากกว่างานปรับพื้นที่เพื่อใช้สอย แต่เป็นการปรับหน้าตา เปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร

งานตกแต่งภายใน AVL ให้ความสำคัญกับการใช้งาน ความสวยงาม และเอกลักษณเฉพาะตัวขององค์กร

จากการศึกษาอัตลักษณ์และถ่ายทอดออกมาผ่านโครงสร้างและวัสดุในการตกแต่งภายใน เป็นการซ่อนรายละเอียด ปรับความรู้สึกของผู้มาเยือนให้เข้าถึงอารมณ์และอัตลักษณ์ของสถานที่ผ่านการตกแต่งภายใน

DESIGN PROCESS

Design Input Analysis

กระบวนการในการรับความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

Concept Design

สร้างสรรค์แนวคิดและกำหนดทิศทางการออกแบบที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า

Design Review

ทบทวนแบบเพื่อยืนยันความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบ

Design Change

ควบคุมความเปลี่ยนแปลงของแบบ เพิ่มความเชื่อมั่นในการปรับเปลี่ยนแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
logo