“ห้องประชุม” เป็นพื้นที่ระดมความคิดเห็น พิจารณาตัดสินใจประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปอันเป็นฉันทามติและนำไปปรับใช้ในการเดินหน้าองค์กรต่อไป ห้องประชุมที่ดีย่อมเอื้อต่อการประชุมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยห้องประชุมที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนเตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนอย่างครอบคลุม E-book เล่มนี้ ได้อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมลงรายละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้กับแต่ละองค์กร

  • บทที่ 1: ห้องประชุม ทำไมต้องออกแบบ
  • บทที่ 2: ขั้นตอนการสร้างห้องประชุมมีอะไรบ้าง
ดาวน์โหลด E-Book
0
SHARE