ห้องเรียนเป็นอีกสถานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ไม่น้อย เนื่องจาก เป็นสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ดั้งนั้นเราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมผ่านแนวคิด New Normal Smart Classroom ซึ่งใน eBook เล่มนี้ได้รวบรวมแนวทางเพื่อการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงห้องเรียนและระบบการเรียนการสอนให้สอดรับกับวิถีการเรียนรู้แบบใหม่

  • บทที่ 1: ทำไมต้องเป็น New Normal Smart Classroom?
  • บทที่ 2: องค์ประกอบที่สำคัญ New Normal Smart Classroom
  • บทที่ 3: แนวทางการปรับปรุงห้องเรียนตามแนวคิด New Normal Smart Classroom
ดาวน์โหลด eBook
0
SHARE