จากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในหลายภาคส่วน จนเกิด “วิถีชีวิตแบบใหม่” หรือ New Normal ที่ผู้คนต่างใส่ใจเรื่องสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ทำให้หลายองค์กรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับ New Normal มากยิ่งขึ้น ทั้งวิธีการทำงาน ไปจนถึงการปรับพื้นที่ภายในองค์กร

eBook เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม ปรับปรุง และตรวจสอบสำนักงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ที่อธิบายส่วนสำคัญของห้องประชุมตั้งแต่รูปแบบของห้อง ไปจนถึงการติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางปรับใช้กับแต่ละองค์กร

  • บทที่ 1: New Normal ส่งผลอย่างไรต่อสำนักงาน
  • บทที่ 2: การปรับปรุงสำนักงานด้านกายภาพ
  • บทที่ 3: การปรับปรุงสำนักงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
  • บทที่ 4: การปรับปรุงสำนักงานด้านระเบียบแผนการทำงาน
  • บทที่ 5: การปรับปรุงห้องประชุมให้สอดรับกับ New Normal
ดาวน์โหลด E-Book
0
SHARE