การประชุมเป็นส่วนสำคัญในการบริหารองค์กร ความชัดเจนของเสียงในการสื่อสารถือเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบห้องประชุม นอกจากระบบโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง ภาพ อะคูสติกส์ และเทคโนโนยีสื่อสารแล้ว ผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงการควบคุมคุณภาพเสียง ทั้งการส่งสัญญาณเสียงจนไปถึงการป้องกันเสียงรบกวนด้วย

ห้องประชุม

เสียงรบกวน คืออะไร

เสียงรบกวน (Noise) คือเสียงที่ไม่พึงประสงค์ เสียงรบกวนถือได้ว่าเป็นมลภาวะทางเสียง (Noise Pollution) โดยระดับของเสียงรบกวนจะเรียกว่า Noise Criteria (NC) ซึ่งจะใช้เครื่องมือวัดค่าทางเสียง Sound Analyzer วัดค่าออกมา ค่ายิ่งน้อยแสดงว่ามีระดับสัญญาณรบกวนน้อย คือยิ่งน้อยยิ่งดี

ภาพ: ระดับความดังของเสียงจากแต่ละแหล่งกำเนิด

แหล่งที่มาของเสียงรบกวนในห้องประชุม

เสียงเดินทางด้วยกัน 2 แบบ คือ เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศ (Air Borne) และการเดินทางผ่านโครงสร้าง (Stucture Borne)

เสียงรบกวนจากภายนอก

เสียงรบกวนจากภายนอก เป็นเสียงรบกวนที่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เสียงจากการจราจร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เสียงจากสภาพอากาศ เช่น ฝนตก ฟ้าร้อง ลมพัด และเสียงจากสิ่งมีชีวิต เช่น เสียงสัตว์ร้อง เป็นต้น

เสียงรบกวนจากภายใน

เสียงรบกวนภายในเป็นเสียงรบกวนที่มาจากภายในอาคารเอง เช่น เสียงการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เช่น จากหัวจ่าย จากลมกลับ จากการสั่นสะเทือนของเครื่อง เสียงจากการสั่นของอุปกรณ์ เช่น การยึดมอเตอร์กับตัวอาคาร เสียงคนเดิน พูดคุยกันจากข้างนอกห้อง หรือเสียงจากการทำงานของใกล้เคียง เสียงจากอุปกรณ์โคมไฟฟ้า ตลอดจนเสียงรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้ามาในระบบขยายสัญญาณเสียง ในรูปแบบของสัญญาณ ฯลฯ โดยเสียงรบกวนจากภายในสามารถแบ่งประหลักได้ 3 ประเภทดังนี้

  • เสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ และมอเตอร์ต่างๆ เช่น เสียงลมที่เกิดจาก Turbulences ภายในท่อ เสียงของพัดลม FAN หรือเสียงดังในกรณีที่ห้องประชุมไปอยู่ใกล้กับห้อง AHU
ภาพ: เสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบายอากาศ
  • เสียงรบกวนจากอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เช่น เสียงดังหึ่งๆ จากบัลลาสต์ หรือหลอดไฟ
ภาพ: อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
  • เสียงรบกวนจากเสียงคนเดินจากทางเดินนอกห้องประชุม หรือเสียงคุยกันจากข้างนอกห้อง เข้ามาในห้อง

เสียงรบกวน (Noise) มีผลกระทบต่อการประชุม หรือห้องประชุมอย่างไร

ผู้ใช้งานห้องประชุมต่างทราบดีว่า ห้องประชุมเป็นห้องสำหรับเข้ามาร่วมกันเพื่อการพูดคุย ชี้แจง อบรม หรือการปรึกษาเพื่อการตัดสินใจใดๆ ดังนั้น บรรยากาศภายในห้องจึงต้องมีเสียงรบกวนตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อมีความชัดเจนในการสื่อสารและมีประสิทธิภาพในการสนทนา ซึ่งเสียงรบกวนเป็นอุปสรรคสำคัญในการประชุม และอาจทำให้เกิดผลกระทบตามมา โดยผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงรบกวนเกิดขึ้นขณะประชุม มีดังนี้

  • คุณภาพของการได้ยินลดลง เมื่อมีเสียงรบกวนเข้ามาในห้องประชุมมาก สารที่ต้องการสื่อจะไม่ชัดเจน
  • ความเครียด ความรำคาญจากเสียงรบกวน ทำให้ลดสมาธิในการประชุม จนถึงขั้นเกิดความรำคาญได้
  • การสิ้นเปลืองพลังงาน จากการที่ต้องเร่งระดับเสียงในการสื่อสาร ให้แรงขึ้น เมื่อมีเสียงรบกวนมาก ก็ต้องปรับระดับเสียงบรรยายให้ดังมากขึ้น หรืออาจต้องประชุมนานขึ้น
  • อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าลดลง เสียงและสัญญาณรบกวนที่เข้ามาในระบบ บางครั้งจะมีระดับความแรงสูง ซึ่งจะไปทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวในระบบ หรือทำให้อายุการใช้งานเสื่อมลงเร็วขึ้น