ห้องอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 720 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น 2 ห้องด้วย Partition ชนิดพิเศษสามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ในระดับที่ดี สามารถรับรองกิจกรรรมได้หลากหลายรูปแบบ

สำหรับแนวคิดในการออกแบบห้องประชุมแห่งนี้ จะใช้รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมภายนอกในสไตล์โคโลเนียล มาปรับใช้กับงานตกแต่งภายในอาคาร ให้ความรู้สึกที่กลมกลืนและต่อเนื่องกันเสมือนเกิดการเคลื่อนไหวภายในห้อง จุดเด่นในการตกแต่งสไตล์นี้ คือ งานบัว ปูนปั้นพร้อมกับเสาหล่อประดับ ให้ความรู้สึกที่มั่งคง แข็งแรง โดยในแต่ละช่วงเสาลดทอนความแข็งแรงให้อ่อนโยนมากขึ้นด้วย ผ้าม่านหลุยส์ ทำให้บรรยากาศภายในห้องเป็นห้องที่หรูหรา แข็งแรงและนอบน้อมไปพร้อมกัน

สถานที่:
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขนาดพื้นที่:
720 ตารางเมตร
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Acoustic Design,
Interior Design

ในส่วนของการวางระบบภายในห้องสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบหลักดังนี้

ระบบงาน ACOUSTIC
การวางระบบ Acoustic มีการกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยฉนวนป้องกันเสียงและกรุผนังตกแต่งอีกชั้นเพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้เสียงจากภายนอกไม่เข้ามารบกวนการดำเนินกิจกรรม ลดเสียงสะท้อนภายในห้องที่อาจรบกวนการประชุมที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นที่ก่อให้เกิดพลังที่จะขับเคลื่อนแนวคิดและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบโสตทัศนูปกรณ์
สำหรับระบบโสตทัศนูปกรณ์ ถูกออกแบบให้ตอบสนองการใช้งานอย่างมีมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งการใช้งานอุปกรณ์ในระบบโสตทัศนูปกรณ์ออกเป็นสองส่วนตามการพื้นที่การใช้งานห้องประชุม ทำให้สามารถใช้งานได้พร้อมกันทั้งสองห้องในเวลาเดียวกัน

ระบบแสงสว่างภายในห้อง
ระบบแสงสว่างภายในห้อง ถูกออกแบบให้รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบแสงในการใช้งานตามกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งระบบควบคุม (Lighting Control) ที่ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมการทำงานของระบบแสงสว่างได้อย่างง่ายดาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส