AVL ออกแบบห้องประชุม เสวานิต เศานานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากการผสมผสานความทันสมัยและธรรมชาติเข้าด้วยกัน ไม้และหนังเทียมเป็นวัสดุที่ใช้ในงานตกแต่งเป็นหลักเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในการประชุมที่เป็นทางการแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่น

นอกจากความสวยงามที่โดดเด่นสะดุดตา ระบบปฏิบัติการภายในห้องประชุมเป็นอีกสิ่งที่ทาง AVL ให้ความใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่การออกแบบแสงสว่างให้ตอบสนองการทำงานของสายตา ด้วยการใช้แสงทั้งทางตรง(Direct Light) และแสงสะท้อน (In-Direct Light) ปรับความสว่างภายในห้องให้เหมาะสำหรับการประชุม และการออกแบบงานตกแต่งภายในห้อง ที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับการก้องสะท้อนของเสียงตามมาตราฐานของวิศกรรม (Acoustic Room Design) รวมถึงการติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย รองรับการประชุมได้หลายรูปแบบเต็มประสิทธิภาพ

สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design