อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ BLA ที่มีความสวยงามทันสมัย ด้วยรูปทรงของอาคารมีที่มาจากภาพจิตรกรรมไทย “ลายบัว” ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์และอัตลักษณ์สำคัญขององค์กรสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ นี้จะสามารถรองรับการเจริญเติบโตทั้งทางด้านธุรกิจและการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยห้องประชุมที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการประชุมสัมมนาและการจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้ด้วยเทคโนโลยีของระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความล้ำหน้าและทันสมัย ตอบสนองฟังก์ชั่นในการใช้งานและเพียงพอตามประเภทและรูปแบบของการประชุมต่างๆ เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา การจัดอีเว้นท์ของห้องออดิทอเรียม เป็นต้น รวมถึงงานออกแบบระบบอะคูสติกส์ภายในห้องเพื่อให้ได้ค่าความก้องสะท้อนของเสียง(Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับห้องประชุมต่างๆ

สถานที่:
อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ลูกค้า:
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขอบเขตงาน:
AV & Acoustic Design