ในการออกแบบห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา AVL ออกแบบเพื่อรองรับการประชุมและการเรียนการสอนที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

การออกแบบงานตกแต่งภายในห้องประชุมแบบ Modern Style ที่เรียบง่าย ล้ำสมัย สวยงาม และตรงตามข้อกำหนดของค่าอะคูสติกส์ภายในห้อง (Acoustic Room Design) ทั้งรูปแบบของฝ้าเพดาน และผนังห้องประชุม ที่ถูกออกแบบให้มีการควบคุมการสะท้อน การดูดซับเสียง และการกระจายของเสียงเพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงที่ดีที่สุด

สำหรับการควบคุมห้องประชุมแห่งนี้ AVL จัดวางตำแหน่งห้องควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Control Room) ให้อยู่ด้านหลังสุดของห้องประชุม สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในห้องประชุมได้อย่างทั่วถึงเพื่อควบคุมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รูปแบบโครงการ:
ออดิทอเรี่ยมและเธียร์เตอร์
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design