สำหรับห้องบันทึกเสียงสถาบันพระปกเกล้า ได้รับการออกแบบเพื่อการใช้งานด้านการบันทึกเสียง และการตัดต่อเสียงและภาพ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์ ภายในห้องถูกออกแบบให้มีพื้นที่ในการใช้งานอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนสำหรับผู้บรรยาย หรือผู้ประกาศ โดยในส่วนนี้การออกแบบยึดหลักค่าทางมาตรฐานทางวิศวกรรมเสียงภายในห้อง (Room Acoustic Design) เพื่อให้ได้ค่าการก้องสะท้อนของเสียงที่เหมาะสมในการใช้งาน ในส่วนของการบันทึกเสียง (Sound recoding) และตัดต่อเสียงและภาพ (Editing) ทาง AVL วางระบบด้วยอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่สามารถควบคุม แก้ไข และปรับแต่ง เพื่อให้เสียงที่ออกจากห้องบันทึกเสียงสถาบันพระปกเกล้า เป็นเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุด

สถานที่:
สถาบันพระปกเกล้า
รูปแบบโครงการ:
ห้องสตูดิโอ
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design