ห้องประชุม War Room การไฟฟ้านครหลวง ออกแบบวางฝังรองรับความเป็นศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายพลังงานไฟฟ้า (NOC: Network Operation Center) โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนปฏิบัติการ(Operation Center) และส่วนห้องประชุมเพื่อสั่งการ(War Room) ที่เน้นความทันสมัย สะดวกสบาย ผ่อนคลาย ช่วยลดความเครียดในการประชุม โดยเลือกโทนสีที่ใช้เป็นโทนสีที่เลียนแบบธรรมชาติ (Earth Tone) พร้อมสอดแทรกอัตลักษณ์ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านสีของเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งภายในห้องประชุม

ด้านการออกแบบระบบโสตทัศนูปกรณ์ AVL ออกแบบวางระบบให้ตอบสนองต่อการประชุมแบบ War Room ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่รองรับและสอดประสานระหว่างส่วนปฏิบัติการและส่วนการประชุมของผู้บริหาร โดยเทคโนโลยี Smart Glass เลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแบบ NOC รองรับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการต้ดสินใจสั่งการแบบ Real Time ใช้เทคโนโลยีจอภาพแบบ Cube ตามมาตรฐานการออกแบบห้อง NOC

ลูกค้า:
การไฟฟ้านครหลวง
รูปแบบโครงการ:
ห้องคอมมานด์คอลโทรรูม
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design