การออกแบบห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองตาก ออกแบบโดยนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานกับอัตลักษณ์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดที่ทันสมัย ถ่ายทอดผ่านงานตกแต่งภายในที่นำวัฒนธรรมไทยมาใช้ อย่างลายไทยและใบโพธิ์ สะท้อนความเจริญงอกงามและศักยภาพของเทศบาลเมืองตาก โดยที่สามารถรองรับการประชุมได้หลากหลายระดับ พร้อมด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายในห้องประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่:
เทศบาลเมืองตาก
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขอบเขตงาน:
Acoustic Design,
Interior Design