สถานที่:
อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ 404 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ลูกค้า:
กระทรวงยุติธรรม
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
สำนักงาน
ส่วนบริการกลาง
ขนาดพื้นที่:
ห้องประชุม อบรม สัมมนา
ห้องแถลงข่าว
ศุนย์ปฎิบัติการและวอร์รูม
ห้องทำงานผู้บริหาร
ส่วนรับรอง VIP
หอเกียรติ์ยศ
สำนักงาน
ส่วนบริการกลาง (โถงต้อนรับ ห้องอาหาร ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย )
ขอบเขตงาน:
AV Design
Interior Design
Acoustic Design

อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ วิหารแห่งความยุติธรรม ภายใต้แนวคิดการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมในยุคนีโอคลาสสิก โดยผสานการออกแบบภายในอาคารที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กรที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชาชน สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรม บนรากฐานของความเท่าเทียม ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายในสำนักงานที่สนับสนุนการทำงานวิถีใหม่ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะตามแนวคิด “อาคารอัจฉริยะ” ตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้าไปในอาคารไปถึงโซนพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ห้องประชุม อบรม สัมมนา  ห้องแถลงข่าว  รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในที่ทำงานให้กับพนักงาน