ออกแบบห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารแวดล้อม บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ออกแบบห้องประชุมยกระดับ (Auditorium) และห้องประชุมเอนกประสงค์ (Multipurpose room) ด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์
อ่านต่อ
logo