สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการพันธกิจหลักสำคัญในการให้บริการด้านการศึกษาอบรมเป็นองค์กรในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญระดับประเทศ แนวคิดในการออกแบบปรับปรุงงานตกแต่งภายในและระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องอบรม ห้องศักดิเดชน์ภูวไนยและห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า เน้นการตอบสนองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยสูงสุด สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะสมสวยงามถึงพร้อมสำหรับการใช้งานอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันพระปกเกล้าให้มีความทันสมัย ในฐานะองค์กรชั้นนำของประเทศอีกด้วย

 

 

สถานที่:
ห้องศักดิเดชน์ภูวไนยและห้องสุโขทัยธรรมราชา สถาบันพระปกเกล้า
ลูกค้า:
สถาบันพระปกเกล้า
รูปแบบโครงการ:
ห้องอบรม
ขนาดพื้นที่:
ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย 124 ที่นั่ง
ห้องสุโขทัยธรรมราชา 128 ที่นั่ง
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design

เพียบพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย ที่ถูกออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีของระบบ AV–Networking Design สู่ระบบดิจิตอล ที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Intelligent Classroom), ระบบการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Learning), ระบบการแลกเปลี่ยนความรู้ได้ตลอดเวลา (Collaborative Learning), ระบบการประชุม และการเรียนการสอนทางไกล (Meetings and distance learning), ระบบการบริหารการจัดเก็บ การให้บริการข้อมูลการเรียนการสอน (Content Management System) ตลอดจนระบบควบคุมที่สามารถควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ โดยการรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนเดียวได้ (MCR) เพื่อให้มีเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และทั่วถึง  ได้ทุกที่ ทุกเวลา