ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ การจัดประชุมสัมมนา, การจัดเลี้ยง, การจัดอบรมหรือประชุมสัมมนาเพื่อทำ Work Shop

โดยการตกแต่งภายในห้องประชุมใช้แนวคิดที่ร่วมสมัย (Contemporary Style) ผสมผสานความเรียบหรูดูทันสมัยเข้ากับธรรมชาติ ผ่านวัสดุหลักในการตกแต่งทั้งไม้ที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ และโลหะที่สะท้อนถึงความทันสมัย การผสมผสานที่ลงตัวนำมาซึ่งความสวยงามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากความสวยงามแล้วประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ได้รับความสำคัญ ด้วยการวางระบบอะคูสติกส์ภายในห้องโดยการออกแบบฝ้าเพดานและผนังตกแต่งที่มีความแตกต่างในแนวระดับของพื้นผิว เพื่อให้ได้ค่าการก้องสะท้อนของเสียง (Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมที่ตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับห้องประชุม

สถานที่:
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
ลูกค้า:
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุมเอนกประสงค์
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Acoustic Design,
Interior Design

ในส่วนของระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมได้หลากหลาย ด้วยการจัดตำแหน่งของจุดรับสัญญาณภาพและเสียง (Audio Video Inlet) ที่กระจายอยู่รอบห้องประชุม ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์ฉายภาพ (Projector) ที่มีจอรับภาพขนาดใหญ่ที่สามารถปรับขึ้น-ลงได้ ติดตั้งอยู่บนเวที จากการวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในห้องประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น