อาคาร 605 ภายในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นอาคารเรียนที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีเอกลักษณ์เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของสถาบัน ภายในอาคารประกอบด้วยห้องประชุมและห้องเรียน ที่ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการประชุมสัมมนา และการเรียนการสอน ที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้ด้วยเทคโนโลยีของระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความล้ำหน้าและทันสมัย

ภายในอาคารประกอบด้วย  ห้องประชุมผู้บริหาร (Conference Room) ห้องประชุม Auditorium และห้องเรียนรวม ซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สไตล์เธียร์เตอร์-ออดิทอเรียม พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย เหมาะสำหรับงานประชุมทางด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แนวคิดงานออกแบบตกแต่งภายในที่นำเอา รูปแบบ Modern style มาใช้ในการออกแบบ เน้นการตอบสนองเรื่องของประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ด้วยรูปแบบของฝ้าเพดาน และผนังห้อง ที่ถูกออกแบบภายไต้ข้อกำหนดทางวิศวกรรมเสียง ( Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้ค่าการก้องสะท้อนของเสียง (Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมที่ตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับห้องประชุม โดยคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน วัสดุที่นำมาใช้สามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่าย ทนทานต่อการใช้งาน สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building)

สถานที่:
อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ลูกค้า:
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
รูปแบบโครงการ:
ห้องประชุม
ขนาดพื้นที่:
ห้อง Auditorium 200 ที่นั่ง
ห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง
ห้องประชุม Conference room
ขอบเขตงาน:
AV Design
Interior Design

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุม ถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องประชุมได้หลากหลาย ด้วยการจัดตำแหน่งของจุดเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง (Audio Video Inlet) ที่กระจายอยู่รอบห้องประชุม ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลผ่านจอ LED  ติดตั้งอยู่บนเวที จากการวางระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ครอบคลุมพื้นที่เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในห้องประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น