ห้องเรียนรวมหรือห้องอเนกประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือถูกออกแบบให้เรียบง่ายสอดรับกับการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบแสงให้เหมาะสำหรับการเรียน หรือการออกแบบพื้นห้องให้ยกระดับเล็กน้อย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นสื่อการสอนได้อย่างชัดเจน

สำหรับระบบโสตทัศนูปกรณ์ ถูกออกแบบและวางระบบให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน อาทิ การอบรมสัมมนา หรือ การเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ Video Conference เป็นต้น โดยอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่เลือกใช้มีความทันสมัย ใช้งานสะดวก และดูแลรักษาง่าย

สถานที่:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รูปแบบโครงการ:
ห้องสัมมนา
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design