อาคารกระจกชั้นเดียวที่มีรูปแบบของอาคารที่มีความทันสมัย ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายในอาคารจัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับการกำเนิดโรงแยกก๊าซธรรมชาติจังหวัดระยองและขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดงแบบมัลติมีเดียแอนิเมชัน การนำสื่อแบบมัลติทัชในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซล์ฟ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สนุกกับการเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สถานที่:
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ลูกค้า:
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
รูปแบบโครงการ:
พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดง
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Interior Design

แนวคิดในการออกแบบงานตกแต่งภายในและงานจัดแสดงนิทรรศการ

อาคารนิทรรศการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นี้ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านก๊าซธรรมชาติ และการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง ที่ผสมผสานสื่อมัลติมีเดียที่มีความแตกต่าง ทันสมัย และมีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร ด้วยการนำเสนอข้อมูลและสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ การนำเสนอข้อมูลเชิงตอบโต้ “ Interactive Museum ”ผ่านระบบระบบควบคุมที่อัจฉริยะและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย “ Intelligent Presentation Control System ” ในการบริหารจัดการข้อมูลในการนำเสนอสื่อ (Presentation) ที่มีระบบการควบคุม (Controller) และการประหยัดพลังงาน (Saving Energy) โดยมีโซนต่างๆ ในการนำเสนอดังนี้

Lobby Hall

โถงต้อนรับผู้มาเยือน แนะนำและเชิญชวนเข้าชมนิทรรศการ ด้วยรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Digital Signage ที่มีการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียง ทำให้สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้เยี่ยมชมได้อย่างน่าสนใจ และมีความหลากหลายในการสร้างรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังใช้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว หรือพื้นที่แถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน พร้อมระบบเสียงสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์

Mini-theatre Introduction room

ห้องที่ใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ โดยนำเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ วีดีทัศน์ (Video Presentation) ที่มีความทันสมัย โดยใช้เทคนิคการฉายภาพบนจอรับภาพแบบ Electric Motor Screen ร่วมกับระบบ Multimedia Synchronizes Controller พร้อมระบบเสียงแบบแบบ 5.1 ที่ให้เสียงระดับโรงภาพยนตร์ โดยที่ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อจบการนำเสนอ จอรับภาพแบบ Electric Motor Screen จะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นประตูทางเข้าและเชิญชวนผู้เยี่ยมชมเข้าสู่โซนต่อไป

โซนกำเนิดปิโตรเลียม

พื้นที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอ การกำเนิดปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ โดยจะนำเสนอเรื่องราวของแหล่งก๊าซธรรมชาติในทะเล แหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน (Computer Graphic Animation) ด้วยระบบ Interactive Multimedia Synchronizes ที่จำลองแผนที่ประเทศไทยเพื่อแสดงตำแหน่งของแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ด้วยระบบ Switch Panel เพียงแค่กดปุ่ม ข้อมูลของแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ จะทำงานโดยอัตโนมัติโดยจะแสดงผลผ่านจอรับภาพขนาดใหญ่ (Projection Screen) พร้อมระบบเสียง และทำงานสัมพันธ์กับ LED light Display ที่ติดตั้งอยู่บนแผนที่ เพื่อสร้างความน่าสนใจในการเรียนรู้

โซนกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

พื้นที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอ กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ นำเสนอในรูปแบบ สื่อมัลติมีเดียแอนิเมชัน Video Graphic Animation Synchronize ที่มีการแสดงผลผ่านจอภาพ LED Wall Display และทำงานประสาน (Synchronize) กับ Light Box ด้วยระบบ Switch Panel เพียงแค่กดปุ่มระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบเสียงแบบ Sound Dome เพื่อควบคุมพื้นที่ในการกระจายเสียงของลำโพงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ Multi-touch Screen Table Effect ในรูปแบบของ Game ที่ผู้เยี่ยมชมสามารถทดสอบความรู้ในเรื่อง กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติได้โดยที่สามารถเล่นเกมได้พร้อมกันหลายคน เพื่อสร้างความสนุกสนานและความน่าสนใจในการเรียนรู้

โซนประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ

พื้นที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอ ผลผลิตจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบของ Interactive Presentation ที่มีความทันสมัย ด้วยการใช้เทคนิคของกระจกฟิลม์ไฟฟ้า (Smart-Glass) ร่วมกับระบบ Sensor Detector โดยเมื่อมีผู้เข้าชมยืนอยู่ด้านหน้าตู้จัดแสดง กระจกฟิลม์ไฟฟ้า (Smart-Glass) จะเปลี่ยนสถานะจากกระจกฝ้ากลายเป็นกระจกใสรวมทั้งภายในตู้จัดแสดงจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมสามารถอ่านข้อมูลต่างๆ บนแผงข้อมูล(Text Panel) และมองเห็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่อยู่ในตู้จัดแสดงได้อย่างชัดเจน

โซนโรงแยกก๊าซธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอ เรื่องราวของโรงแยกก๊าซธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเสนอในรูปแบบ วีดีทัศน์ ทั้งภาพและเสียง ผ่านจอภาพ LED ด้วยระบบ Switch Panel เพียงแค่กดปุ่ม ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบเสียงแบบ Sound Dome เพื่อควบคุมพื้นที่ในการกระจายเสียงของลำโพง และสร้างความน่าสนใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

โซนหอเชิดชูเกียรติ์

พื้นที่ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมเพื่อนำเสนอ ประวัติและผลงานที่สำคัญของ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ โดยนำเสนอในรูปแบบ วีดีทัศน์ ทั้งภาพและเสียง ผ่านจอภาพ LED ด้วยระบบ Switch Panel เพียงแค่กดปุ่มระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติ