หอเปรมดนตรี หรือ อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง เปรียบเสมือน Landmark อีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สถาปนิกได้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีความสง่างาม แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการแสดงดนตรีของภาคใต้ โดยใช้ความเป็นสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยผสมผสานองค์ประกอบออกมาได้อย่างลงตัวและสมดุลย์

งานตกแต่งภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดงแห่งนี้ ออกแบบในรูปแบบ “Contemporary style” ผ่านการผสมผสานความทันสมัยเข้ากับศิลปะพื้นถิ่นของภาคใต้ เช่น ภาพวาดจากเรือกอและ ลายฉลุหนังตะลุง ลวดลายจากกรงนกหัวจุก และนำสีประจำสถาบันมาเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยผ่านงานตกแต่งภายใน

สถานที่:
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รูปแบบโครงการ:
ออดิทอเรี่ยมและเธียร์เตอร์
ขอบเขตงาน:
Audio Visual Design,
Acoustic Design,
Interior Design

นอกจากความสวยงามแล้ว สิ่งที่ AVL ให้ความสำคัญคือ คุณภาพของเสียงที่ดี โดยเฉพาะภายในหอศิลปะการแสดงที่ต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงค่าอะคูสติกส์ภายในห้อง (Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้ค่าความก้องสะท้อนของเสียง (Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับการแสดงดนตรี
รวมถึงวางระบบแสงสำหรับการแสดงและระบบภาพให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงดนตรี การแสดงละคร ประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาค เพื่อให้อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดงแห่งนี้เป็น Landmark ที่มีประสิทธิภาพและงดงามไปพร้อมกัน