สถานที่:
หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
ลูกค้า:
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
รูปแบบโครงการ:
อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง
ขนาดพื้นที่:
ออดิทอเรี่ยมและเธียร์เตอร์
ห้องจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
ห้องรับรอง VIP
ห้องบันทึกเสียงและการแสดง
ขอบเขตงาน:
AV Design
Interior Design
Acoustic Design

ศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดง (หอเปรมดนตรี) มหาวิทยาลัยทักษิณ Landmark แห่งใหม่ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยงานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งภายแบบ “Contemporary style” ที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับศิลปะพื้นถิ่นของภาคใต้ได้อย่างลงตัวและสมดุลย์ เพียบพร้อมด้วยระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัย และการออกแบบสภาพแวดล้อมของเสียงภายในห้องที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงที่ดีที่ต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงค่าอะคูสติกส์ภายในห้อง (Acoustic Room Design) เพื่อให้ได้ค่าความก้องสะท้อนของเสียง (Reverberation Time) และค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงภายในห้อง (Absorption Coefficient) ที่เหมาะสมตามหลักทฤษฎีการออกแบบระบบอะคูสติกส์สำหรับการแสดงดนตรี รวมถึงวางระบบแสงเวทีสำหรับการแสดงและระบบภาพให้สามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งการแสดงดนตรี การแสดงละคร ประชุมสัมมนาในระดับภูมิภาค เพื่อให้อาคารศูนย์ปฏิบัติการดนตรีและหอศิลปะการแสดงแห่งนี้เป็น Landmark ที่มีประสิทธิภาพและงดงามไปพร้อมกัน